Notícies

Ocupació pública. Quatre places d’oficial/a administratiu/a mitjançant el sistema de concurs oposició, torn de promoció interna. Llista definitiva d’aspirants, designació del tribunal i data del primer exercici

 • ,

La Presidència de l’OAM Fundació Esportiva Municipal, mitjançant resolució de data 7 de maig de 2024 ha resolt elevar a definitiu el llistat del personal aspirant admés al procés selectiu per a cobrir en propietat quatre places d’oficial/a administratiu/a mitjançant el sistema de concurs oposició, torn de promoció interna, que va ser aprovat provisionalment per Resolució DF-265 de la Presidència de l’OAM Fundació Esportiva Municipal, de data 10 de maig de 2022.

A més, es designa nominalment a les persones que formaran part de l’Òrgan Tècnic de Selecció que ha d’avaluar les proves del citat procés selectiu.

Finalment, es fixa el dia 14 de juny de 2024, a les 10:00h a la Sala de Conferències del Complex Esportiu Cultural Petxina (Passeig de la Petxina, núm. 42), amb la finalitat de realitzar el primer exercici de la convocatòria.

Descarregar anunci.