Notícies

Ocupació Pública. Processos selectius excepcionals d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració. Cinc places d’Auxiliar de Servici a temps parcial mitjançant concurs oposició, per torn lliure. Correcció de bases

 • 

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 98, amb data del 22 de maig de 2024, l’Anunci de l’OAM Fundació Esportiva Municipal de València sobre la correcció d’errors a l’anunci 2023/02199 publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València del dia 22/02/2023 sobre la correcció d’errors a l’anunci 2022/15000 publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València del dia 26/12/2022 sobre l’aprovació de bases i del procés selectiu excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració per a la cobertura definitiva de cinc places de naturalesa laboral d’auxiliar de servici a temps parcial, mitjançant concurs oposició, per torn lliure.

La Presidència de l’OAM Fundació Esportiva Municipal, mitjançant resolució DF-345, de data de 2 de maig, ha resolt corregir diversos errors materials en relació a les bases d’este procediment.

Descarregar anunci.