Notícies

Anunci de la creació d’una borsa de treball complementària de tècnic jurídic de la FDM

 • 

Per resolució de la Presidència d’aquest Organisme Autònom Municipal, de data 07.10.2021, s’ha disposat aprovar una borsa de treball complementària per a la cobertura temporal de llocs de treball de Tècnic/a Jurídic/a del OAM FDM, integrada per les persones aspirants, que es relacionen a continuació, que van superar el primer exercici de la convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball per a la cobertura temporal de llocs de treball de Tècnic/a Jurídic/a.

Relació de persones aspirants