Notícies

Anunci del procés extraordinari d’estabilizació d’ocupació temporal per a la cobertura definitiva de 25 places d’auxiliar de servici a temps parcial

 • ,

El Tribunal Qualificador de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2019, ha acordat qualificar la fase de concurs, i ha adoptat el següent acord:

FASE DE CONCURS:

ÚNIC. Aprovar de manera provisional la valoració dels mèrits dels aspirants que han superat el segon exercici de la fase d’oposició, quedant a la seua disposició en el Servei de Recursos Humans de la Fundació Esportiva Municipal, perquè puguen realitzar al·legacions, suggeriments, reclamacions o peticions de revisió per escrit sobre la puntuació atorgada pel tribunal, durant els 5 dies següents a la publicació d’aquest anunci.

Fes clic açi per a vore l’anunci amb la taula de mèrits