Notícies

Ocupació pública. Quatre places d’encarregat/a d’instal·lació per promoció interna. Llistat definitiu d’admesos/as i data de examen

 • ,

La Presidència delegada de la Fundació Esportiva Municipal, mitjançant Resolució de data 11 d’octubre de 2022, ha disposat aprovar el llistat definitiu del personal admés en la convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat quatre places d’encarregat/a d’instal·lació, mitjançant el sistema de concurs oposició, torn de promoció interna, que va ser aprovat provisionalment per Resolució DF-266 de la Presidència del OAM Fundació Esportiva Municipal, de data 10 de maig de 2022.

També es designen les persones que formaran part del Tribunal que ha de jutjar les proves d’aquest procés selectiu.

Es fixa el dia 18 de novembre de 2022, a les 12.00 hores, a la Sala de Conferències del Complex Esportiu i Cultural la Petxina, Passeig de la Petxina, núm. 42, a fi de realitzar el primer exercici establit en la convocatòria, havent d’anar proveïts del Document Nacional d’Identitat, llapis grafit número 2, goma d’esborrar, maquineta i bolígraf.

Descarregar anunci i llistats.

Descarregar anunci publicat en el BOP nº 206, de data 26-10-2022.