Notícies

Ocupació Pública. Bases reguladores de diversos processos selectius excepcionals d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració

 • ,

S’ha publicat en el BOP de hui, 26 de desembre de 2022, anuncis de la  Fundació Esportiva Municipal de diversos processos selectius excepcionals d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració per a la cobertura de diverses places.

Les instàncies sol·licitant prendre part en els processos, es dirigiran a la Presidència de l’OAM Fundació Esportiva Municipal de València, presentant-se EXCLUSIVAMENT per registre electrònic, a aquest efecte serà necessari estar registrada/o per a l’ús del sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o posseir un certificat de signatura electrònica o DNIe, i es realitzarà a través de la Seu Electrònica Municipal de l’Ajuntament de València, https://sede.valencia.es/sede/

No s’admetran aquelles instàncies que siguen presentades per una altra via.

El termini de presentació de sol·licituds no s’ha obert encara. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)..

  1. Anunci de la Fundació Esportiva Municipal de València sobre aprovació de bases i del procés selectiu excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració per a la cobertura definitiva d’una plaça de naturalesa laboral, d‘ordenança de serveis, mitjançant concurs de valoració de mèrits, per torn lliure. Descarregar anunci.
  2. Anunci de la Fundació Esportiva Municipal de València sobre aprovació de les bases i del procés selectiu excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració per a la cobertura definitiva d’una plaça de naturalesa laboral d’auxiliar administratiu/a, mitjançant concurs de valoració de mèrits, per torn lliure. Descarregar anunci.
  3. Anunci de la Fundació Esportiva Municipal de València sobre aprovació de les bases i del procés selectiu excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració per a la cobertura definitiva de deu places de naturalesa laboral, d’auxiliar de servei a temps parcial, mitjançant concurs de valoració de mèrits, per torn lliure. Descarregar anunci.
  4. Anunci de la Fundació Esportiva Municipal de València sobre aprovació de les bases i del procés selectiu excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració per a la cobertura definitiva de cinc places de naturalesa laboral d’auxiliar de servei a temps parcial, mitjançant concurs oposició, per torn lliure. Descarregar anunci.
  5. Anunci de la Fundació Esportiva Municipal de València sobre aprovació de les bases i del procés selectiu excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració per a la cobertura definitiva d’una plaça de naturalesa laboral, de tècnic/a superior-tècnic/a en Gestió Laboral, mitjançant concurs de valoració de mèrits, per torn lliure. Descarregar anunci.
  6. Anunci de la Fundació Esportiva Municipal de València sobre aprovació de les bases i del procés selectiu excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració per a la cobertura definitiva d’una plaça de naturalesa laboral de tècnic/a superior-tècnic/a en economia i administració, mitjançant concurs de valoració de mèrits, per torn lliure. Descarregar anunci.
  7. Anunci de la Fundació Esportiva Municipal de València sobre aprovació de bases i del procés selectiu excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració per a la cobertura definitiva d’una plaça de naturalesa laboral de tècnic/a mitjà/a-arquitecte/a tècnic/a, mitjançant concurs de valoració de mèrits, per torn lliure. Descarregar anunci.
  8. Anunci de la Fundació Esportiva Municipal de València sobre aprovació de les bases i del procés selectiu excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració per a la cobertura definitiva d’una plaça de naturalesa laboral, de tècnic/a mitjà/a-enginyer/a tècnic/a, associada al lloc de treball número 23 de la RPT d’aquest organisme autònom municipal, mitjançant concurs de valoració de mèrits, per torn lliure. Descarregar anunci.