Notes de premsa

Concessió de Subvencions a Clubs Esportius d’Alt Nivell

 • , , ,

Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 d’octubre del 2015 s’ha acordat concedir una ajuda econòmica, als clubs esportius que complixen les condicions establides en l’Ordenança reguladora de les bases que regixen la convocatòria de Subvencions per a Clubs Esportius d’Alt Nivell, destinades a sufragar els gastos derivats de la temporada 2014-2015, que va ser aprovada en data 17 d’abril del 2015 i publicada en el Butlletí Oficial de la província núm. 79 de 28 d’abril del 2015.

Els clubs beneficiaris podran consultar tota la informació al següent enllaç:

http://goo.gl/uJrS0R

El present anunci serveix també per a requerir als citats clubs perquè aporten la justificació de la subvenció concedida.