Contractes menors

Contractes menors

El funcionament d’esta secció és senzill. L’Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal forma part del sector públic i celebra contractes menors amb empresaris o professionals amb capacitat d’obrar i que compten amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.

Quan un servici de la Fundació Esportiva Municipal tinga la necessitat de realitzar un contracte menor, publicarà un anunci en esta secció, que contindrà una descripció de l’objecte del contracte, el gasto màxim del mateix, termini de presentació d’ofertes, així com un correu electrònic de contacte, de tal manera que els proveïdors interessats puguen presentar les seues propostes i optar a ser seleccionats en l’adjudicació del contracte menor.

Una vegada que haja sigut adjudicat a una empresa o professional, es publicarà en l’apartat “Contractes finalitzats” de la secció, l’Anunci de la Resolució de l’adjudicació.

Cal tindre en compte que són contractes menors aquells l’import dels quals, exclòs l’IVA, siga inferior a 50.000,00 € quan es tracte d’obres, o a 18.000,00 €, quan es tracte d’altres contractes i que tinguen una duració no superior a un any, sense possibilitat de cap pròrroga.