Notícies

Procés selectiu per a la cobertura de dos places “encarregat d’instal·lació”

 • 

 Anunci del Tribunal qualificador del procés selectiu per a la cobertura definitiva de dos places de naturalesa laboral “encarregat d’instal·lació esportiva” en la plantilla de la Fundació Esportiva Municipal de València, per torn de promoció interna mitjançant el sistema de concurs oposició.

ANUNCIO NOTAS Y CONVOCATORIA SEGUNDO EJERCICIO