Notícies

Oposicions. Llista definitiva, composició del Tribunal i data del primer exercici

 • ,

En relació als diversos processos selectius convocats per la Fundació Esportiva Municipal de València, este organisme autònom realitza els següents anuncis publicats en el BOP núm. 98, amb data de 23 de maig de 2018.

Dos places de naturalesa laboral d’arquitecte/a tècnic/a, per torn d’accés lliure i per mitjà del sistema de concurs – oposició.

Vistes les actuacions procedents en l’expedient i de conformitat amb les bases de la convocatòria, la Presidència – Delegada de la Fundació Esportiva Municipal de València, per resolució número DF-157 de data 09 de maig del 2018, en la seua part dispositiva, resol:

  • Elevar a definitives les llistes de personal aspirant admés i exclòs en la convocatòria.
  • Designar les persones que formaran part del Tribunal que ha de jutjar les proves de l’esmentat procés selectiu.
  • Fixar el dia 30 de juny del 2018, a la 10:00 hores, en la Sala de Conferències del Complex La Petxina, siti en el passeig de la Petxina, 42 (València – 46008), a fi de realitzar el primer exercici establit en la convocatòria.

ARQUITECTE TÈCNIC. CONSULTAR LLISTES, TRIBUNAL I INFORMACIÓ RELATIVA AL PRIMER EXERCICI.

 

Una plaça de naturalesa laboral de Tècnic/a Jurídic/a, per torn d’accés lliure i per mitjà del sistema de concurs – oposició

Vistes les actuacions procedents en l’expedient i de conformitat amb les bases de la convocatòria, la Presidència-Delegada de la Fundació Esportiva Municipal de València, per resolució número DF-156 de data 08 de maig del 2018, en la seua part dispositiva, resol:

  • Elevar a definitives les llistes de personal aspirant admés i exclòs en la convocatòria.
  • Designar les persones que formaran part del Tribunal que ha de jutjar les proves de l’esmentat procés selectiu.
  • Fixar el dia 29 de juny del 2018, a la 17:00 hores, en la Sala de Conferències del Complex La Petxina, siti en el passeig de la Petxina, 42 (València-46008), a fi de realitzar el primer exercici establit en la convocatòria.

TÈCNIC JURÍDIC. CONSULTAR LLISTES, TRIBUNAL I INFORMACIÓ RELATIVA AL PRIMER EXERCICI.

Actualització a data 30.05.2018

Es va a publicar en el BOP de València una rectificació d’errors detectats en les bases de la convocatòria per a cobrir en propietat i pel sistema de concurs-oposició una plaça de tècnic/a jurídic/a, que van ser publicades en el Butlletí Oficial de la província de València núm. 233, de data 05.12.2017.

Tota la informació relativa a esta rectificació pot consultar-se en el següent document pdf.

Actualització a data 04.06.2018

Es va a publicar en el BOP de València una segona rectificació de errors detectats en les bases de la convocatòria per a cobrir en propietat i pel sistema de concurs-oposició una plaça de tècnic/a jurídic/a, que van ser publicades en el Butlletí Oficial de la província de València núm. 233, de data 05.12.2017.

Tota la informació relativa a esta rectificació pot consultar-se en el següent document pdf.