Notícies

Ocupació pública: oficial administratiu i oficial de manteniment. Promoció interna: presentació d’instàncies fins al 28 de març (inclòs)

 • ,

La Fundació Esportiva Municipal de València anuncia les bases de convocatòria per a cobrir les següents places mitjançant processos selectius de promoció interna:

  • Anunci de la Fundació Esportiva Municipal de València sobre bases de la convocatòria per a cobrir en propietat, pel sistema de concurs oposició, dues places d’oficial administratiu per torn de promoció interna. Descarregar bases.
  • Anunci de la Fundació Esportiva Municipal de València sobre bases de la convocatòria per a cobrir en propietat, pel sistema de concurs oposició, una plaça d’oficial de manteniment per torn de promoció interna. Descarregar bases.

L’anunci va aparéixer publicat en el BOP n 31, del 13-02 -2019.

Forma de presentació de les instàncies

Les instàncies sol·licitant prendre part en el present procés es dirigiran a la Presidència de la Fundació Esportiva Municipal de València, presentant-se en qualsevol de les oficines de Registre d’Entrada de l’Ajuntament de València o davant qualsevol dels registres previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Termini de presentació de les instàncies

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, començant el següent al de publicació de l’extracte de la present convocatòria en el BOE.L’extracte va ser publicat en el BOE nº 50, amb data dimecres 27 de febrer de 2019, Sec. II.B pàg. 18679, per la qual cosa el termini de presentació d’instàncies serà des del dia 28 de febrer de 2019 fins al dia 28 de març (inclusivament).

Instància

Model d’instància (pdf). Descarregar.