Preus públics

Precios públicos de aplicación en las instalaciones deportivasmunicipales 2014

Preus

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de desembre del 2017, va acordar l’aprovació dels Preus Públics per a l’exercici 2018:

  • Preus Públics d’aplicació en les Instal·lacions Esportives municipals i per Prestació de Servicis de la Fundació Esportiva Municipal. Annex Tarifes Fundació Esportiva Municipal 2018. Descarregar Tarifes.
  • Extracte del Butlletí Oficial de la província núm. 246 de 27 de desembre del 2017. Descarregar extracte BOP. 
  • Descarregar l’ articulat

Contra estos acords, que són definitius en via administrativa, els interessats podran interposar recurs Contenciós-Administratiu davant de la Sala del mateix orde del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dins del termini de dos mesos des de l’endemà a la publicació d’este Edicte.