Preus públics

Precios públicos de aplicación en las instalaciones deportivasmunicipales 2014

Preus

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 9 de desembre del 2016, va acordar l’aprovació dels Preus Públics per a l’exercici 2017:

  • Preus Públics d’aplicació en les Instal·lacions Esportives municipals i per Prestació de Servicis de la Fundació Esportiva Municipal. Annex Tarifes Fundació Esportiva Municipal 2017. Descarregar Tarifes.

En el Butlletí Oficial de la província núm. 248 de 28 de desembre del 2016 es va publicar:

  • Preus Públics d’aplicació en les Instal·lacions Esportives municipals i per Prestació de Servicis de la Fundació Esportiva Municipal. Accés al BOP

Contra estos acords, que són definitius en via administrativa, els interessats podran interposar recurs Contenciós – Administratiu davant de la Sala del mateix orde del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dins del termini de dos mesos des de l’endemà a la publicació d’este Edicte.

També pot descarregar l’articulat