Notícies

Informació relativa a oposicions/accés a la funció pública de la Fundació Esportiva Municipal

 • ,

En relació als diversos processos selectius convocats per la Fundació Esportiva Muncipal de València, este organisme autònom, realitza els següents anuncis publicats en el BOP nº64,del 04-08-2018.

 

Dos places de naturalesa laboral d’arquitecte/a tècnic/a, per torn promoció interna i per mitjà del sistema de concurs-oposició.

Vistas les actuacions procedents en l’expedient i de conformitat amb la Resolució de Presidència-Delegada de la Fundació Esportiva Municipal de València número DF-84 de data 6 de març del 2018, es resol: declarar deserta la convocatòria per a la cobertura definitiva de dos places de naturalesa laboral d’arquitecte/a tècnic/a en la plantilla de la Fundació Esportiva Municipal de València, pel torn de promoció interna i per mitjà del sistema de concurs-oposició. Accedir al text de l’anunci en el BOP.

 

Dos places de naturalesa laboral d’arquitecte/a tècnic/a, per torn d’accés lliure i per mitjà del sistema de concurs – oposició

Vistes les actuacions procedents en l’expedient i de conformitat amb la Resolució de Presidència-Delegada de la Fundació Esportiva Municipal de València número DF-83 de data 6 de març del 2018, es resol declarar aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria per a cobrir en propietat i pel sistema de concurs-oposició dos places d’arquitecte/a tècnic/a.

En cas d’exclusió, es concedix un termini de 10 dies hàbils per a l’esmena, si és el cas, dels defectes determinants de l’exclusió. En cas de no produir-se reclamació, suggeriment o petició d’esmena, esta resolució esdevindrà definitiva automàticament. 

Accedir al text de l’anunci en el BOP.

Consultar llista provisional d’admesos i exclosos

 

Una plaça de naturalesa laboral de Tècnic/a Jurídic/a, per torn d’accés lliure i per mitjà del sistema de concurs-oposició

Vistes les actuacions procedents en l’expedient i de conformitat amb la Resolució de Presidència-Delegada de la Fundació Esportiva Municipal de València número DF-85 de data 6 de març del 2018, es resol declarar aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria per a cobrir en propietat i pel sistema de concurs-oposició d’una plaça de tècnic/a jurídic/a.

En cas d’exclusió, es concedix un termini de 10 dies hàbils per a l’esmena, si és el cas, dels defectes determinants de l’exclusió. En cas de no produir-se reclamació, suggeriment o petició d’esmena, esta resolució esdevindrà definitiva automàticament. 

Accedir al text de l’anunci en el BOP.

Consultar llista provisional d’admesos i exclosos