Notícies

Concurs oposició places d’arquitecte tècnic/a: nomenament, contractació i constitució de borsa

 • ,

La Fundació Esportiva Municipal de València fa el següent ANUNCI sobre la convocatòria per a la cobertura definitiva de 2 places de naturalesa laboral d’Arquitecte/a Tècnic/a, per torn d’accés lliure i mitjançant el sistema de concurs oposició.

Vistes les actuacions procedents en l’expedient, la Presidència-Delegada de la Fundació Esportiva Municipal de València, per resolució núm. DF-364 de data 13.12.2018, en la seua part dispositiva, ha resolt procedir al nomenament i contractació de Sr. Guillermo Quintas Orias (**1231) i Sr. Francisco Javier Moya March (7357***), com a Arquitectes Tècnics després d’haver superat el procés selectiu convocat per a proveir en propietat aquestes places, quedant adscrits als llocs núm. 4 i 22 respectivament, de la relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom “Fundació Esportiva Municipal”.

De conformitat amb el que s’estableix en la norma específica quarta de les bases de la convocatòria, es constitueix borsa de treball de la categoria d’Arquitecte Tècnic, que estarà integrada, segons l’ordre de prioritat com a resultat de la puntuació total aconseguida pel següent aspirant:

  • Gonzalo Miedes Romero (14*9*2*)

Descarregar anunci