Notícies

Concurs-oposició places d’arquitecte/a tècnic/a: nota informativa

 • ,

Es va a publicar en el BOP de València modificació de la resolució de la Presidència Delegada de la Fundació Esportiva Municipal núm. DF – 157, de data 09.05.2018, en la que es designaven els membres del tribunal selectiu que ha de jutjar el procés selectiu convocat per a cobrir en propietat i pel sistema de concurs-oposició dos places d’Arquitecte/a Tècnic/a en la plantilla de la Fundació Esportiva Municipal, en el sentit següent:

PRIMER. Modificar l’esmentada resolució en el sentit de designar com a vocal suplent del tribunal selectiu que ha de jutjar el procés selectiu convocat per a cobrir en propietat dos places d’Arquitecte/a Tècnic/a en la plantilla de la Fundació Esportiva Municipal, per torn d’accés lliure i per mitjà del sistema de concurs oposició, a María Teresa Deltoro Gil, Arquitecta de l’Ajuntament de València, en substitució de María Camuñas de Castro, deixant sense efecte la designació inicialment recaiguda en la seua persona.

El que es fa públic per a general coneixement i efectes oportuns.

Descarregar pdf