Notícies

Concurs-oposició plaça de tècnic/a jurídic/a: nomenament, contractació i constitució de borsa

 • ,

La Fundació Esportiva Municipal de València fa el següent ANUNCI sobre la convocatòria per a la cobertura definitiva d’una plaça de naturalesa laboral de Tècnic/a Jurídic/a, per torn d’accés lliure i per mitjà del sistema de concurs-oposició.

Vistes les actuacions procedents en l’expedient, la Presidència-Delegada de la Fundació Esportiva Municipal de València, per resolució núm. DF-303 de data 23.10.2018, en la seua part dispositiva, ha resolt procedir al nomenament i contractació de SRA Marta Sapiña Ferrer (****424C), com a Tècnic Jurídic després d’haver superat el procés selectiu convocat per a proveir en propietat l’esmentada plaça, quedant adscrita al lloc núm. 20 de la relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom “Fundació Esportiva Municipal”.

De conformitat amb el que establix la norma específica quarta de les bases de la convocatòria, es constituïx borsa de treball de la categoria de tècnic jurídic, que estarà integrada, segons l’orde de prioritat com resultat de la puntuació total aconseguida pels següents aspirants:

  • César Miguel Rodríguez Ortiz (****758R).
  • Juan Gonzalvo Claver (****909Y).

Descarregar anunci